Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
a. Jessica Boots: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jessica Boots gevestigd aan
Boogerd 2H te Wognum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
84047771;
b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met
Jessica Boots;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Jessica Boots en de opdrachtgever;
d. werkzaamheden: de werkzaamheden die Jessica Boots in opdracht van de opdrachtgever
uitvoert;


Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Jessica Boots en de opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Jessica Boots, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Jessica Boots vervangen worden,
waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht
wordt genomen.
2.6. Gedurende de overeenkomst heeft Jessica Boots het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen.
2.7. Indien Jessica Boots niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt
dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Jessica
Boots het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving
van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.8. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds bepalend.


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Jessica Boots zijn vrijblijvend.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Jessica Boots opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop
Jessica Boots haar aanbieding baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod,
dan is Jessica Boots daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jessica Boots anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jessica Boots niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden
Jessica Boots niet.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand:
a. nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan Jessica Boots
heeft geretourneerd; of
b. nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van
Jessica Boots.


Artikel 5. Annulering
5.1. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren
werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening
gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging,
vastgestelde uren maal het uurtarief van Jessica Boots.
5.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
5.3. De opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Jessica Boots verschuldigd indien partijen in de
overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden
opgezegd.
5.4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en
overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 6. Opzegging
6.1. De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren
van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden
en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.


Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1. Jessica Boots zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
7.2. Jessica Boots voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor of een andere door haar gekozen
locatie.
7.3. Jessica Boots heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de
opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te
nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
7.4. Jessica Boots kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de opdrachtgever
hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.
7.5. Jessica Boots kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de
opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
7.6. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Jessica Boots afhankelijk zijn van (online) diensten of
software van derde partijen. Jessica Boots is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit
welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
7.7. Jessica Boots zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met
haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk
verkeer betaamt.


Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Jessica Boots aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jessica Boots worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Jessica
Boots zijn verstrekt, heeft Jessica Boots het recht de uitvoering van de overeenkomst op teschorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de
overeenkomst niet anders voortvloeit.
8.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Jessica Boots voorgeschreven specificaties.
8.4. Indien de opdrachtgever aan Jessica Boots informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijnvan
virussen en defecten.
8.5. De opdrachtgever dient Jessica Boots alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de
overeenkomst uit te kunnen voeren.
8.6. De opdrachtgever vrijwaart Jessica Boots voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
8.7. De opdrachtgever is gehouden Jessica Boots onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing
9.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de
opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw
factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Jessica Boots mede te delen.

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst
10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jessica Boots zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
10.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
zal hebben, zal Jessica Boots de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Jessica Boots daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 11. Opleveringstermijn
11.1. Alle door Jessica Boots genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.
Jessica Boots spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel
mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een
fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed
worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de opdrachtgever verstrekt en door de
medewerking die wordt verleend.
11.2. Jessica Boots is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar
macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan,
niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Jessica Boots gebonden aan een al danniet uiterste
opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn
overeengekomen.
11.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei
schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Jessica Boots. Dit
geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Jessica Boots.


Artikel 12. Prijzen en tarieven
12.1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.
12.2. Jessica Boots heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand
voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de
opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient
schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is
gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of
wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de
overeenkomst te ontbinden.
12.3. Jessica Boots is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid
werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst,
en zulks niet toerekenbaar is aan Jessica Boots, dat in redelijkheid niet van Jessica Boots mag
worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk
overeengekomen prijs.


Artikel 13. Facturatie en betaling
13.1. Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf bij een
abonnementsvorm. Bij projecten op basis van een aantal onderling afgesproken uren zal de betaling
vooraf uitgevoerd dienen te worden.
13.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders
zijn overeengekomen. Facturen die vooraf betaald dienen te worden zullen voor de aanvang van de
werkzaamheden betaald moeten zijn.
13.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente
aan Jessica Boots verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever
in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding
ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde
hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan worden de
buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
13.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever
een andere volgorde van toerekening aan.
13.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
13.6. Jessica Boots kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken,
producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande
verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Jessica Boots verschuldigde bedragen
betaald heeft.
13.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de
daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel
voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur,
logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die Jessica Boots in het kader van de
overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij Jessica Boots of bij haar licentiegever(s).
14.2. Jessica Boots verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot
gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts
nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Jessica Boots heeft voldaan.
14.3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen.
Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij Jessica Boots of bij haar
licentiegever(s).
14.4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke
overeenkomst overeenkomen.
14.5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Jessica Boots,
dan heeft Jessica Boots het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder
dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die
Jessica Boots daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
14.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of
enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die
door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat
geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en
vrijwaart hij Jessica Boots voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte
gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
14.7. Jessica Boots is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of
PR doeleinden. In dit kader heeft Jessica Boots het recht de naam en/of het logo van de
opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.


Artikel 15. Onderzoek naar het bestaan van rechten
15.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten,
auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid
van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
15.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de
overeenkomst aan Jessica Boots ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten,
auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.


Artikel 16. Klachten
16.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de
oplevering aan Jessica Boots kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jessica Boots in staat is
adequaat te reageren.
16.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal Jessica Boots de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
16.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is,
dan zal Jessica Boots slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.
16.4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever
niet op.
16.5. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met
Jessica Boots:
a. via het e-mailadres: hallo@www.depodcastmentor.nl
b. via het telefoonnummer: 06-34468691.


Artikel 17. Opschorting en ontbinding
17.1. Jessica Boots is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Jessica Boots ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
d. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt
verklaard;
f. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve
van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
17.2. Voorts is Jessica Boots bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Jessica Boots op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Jessica Boots de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
17.4. Jessica Boots behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. Jessica Boots kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan
worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Jessica Boots is nimmer aansprakelijk voor eventuele
schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens
en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven
instructies. De opdrachtgever vrijwaart Jessica Boots tegen alle aanspraken ter zake.
18.3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door
middel van het maken van afdoende back-ups. Jessica Boots is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor dataverlies.
18.4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte
materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit
nalaat, kan Jessica Boots niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze
kopieën niet was opgetreden.
18.5. Jessica Boots is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt
door (online) diensten of software van derde partijen.
18.6. Jessica Boots is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de
opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of
(internet)verbindingen van de opdrachtgever.
18.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van
een advies van Jessica Boots, maakt.
18.8. Jessica Boots kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat
voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
18.9. Jessica Boots is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending
van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.10. Iedere aansprakelijkheid van Jessica Boots voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade
wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten
gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data,
vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
18.11. Indien Jessica Boots aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Jessica Boots beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Jessica Boots gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering
wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens
Jessica Boots, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Artikel 19. Overmacht
19.1. Van overmacht aan de zijde van Jessica Boots is onder andere sprake indien Jessica Boots verhinderd
wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoenten gevolge
van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door
derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal,
brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Jessica Boots de overeenkomst uitvoert,
overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt
tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Jessica
Boots zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van
Jessica Boots ten gevolge waarvan Jessica Boots haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet
volledig kan nakomen.
19.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.
19.4. Voor zover Jessica Boots ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jessica Boots
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De
opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 20. Geheimhouding
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Jessica Boots gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en Jessica Boots zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jessica Boots niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 21. Niet-overname personeel
21.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Jessica Boots
gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de
overeenkomst een natuurlijke persoon die in dienst is bij Jessica Boots of die door Jessica Boots is
ingehuurd een arbeidsovereenkomst aan te bieden, in dienst te nemen of op een andere basis direct
of indirect voor zich te laten werken. Indien Jessica Boots toestemming geeft voor het
bovengenoemde, dan kan Jessica Boots daar voorwaarden aan verbinden, zoals het betalen van een
geldsom.


Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Jessica Boots worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jessica Boots gevestigd is. De
opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Jessica Boots zich schriftelijk
jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de
volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.